[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
นายกเทศมนตรี

นายธวัชชัย รุ่งเรืองชัยทอง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่
โทร.094-455-5659

เมนูหลัก
ITA


แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
WebLink  
วิสัยทัศน์และนโยบาย  
 

วิสัยทัศน์  (Vision)

เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ มุ่งเน้นชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ตลาดถูกอนามัย ร่วมใจพัฒนา ชาวประชามีความสุข

นโยบาย (Mission)


1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางท้าว ท่อระบายน้ำ
             (1) การก่อสร้างถนน
             (2) การก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ
             (3) การขยายผิวจราจร
             (4) การก่อสร้างท่อระบายน้ำ
             (5) การก่อสร้างรางระบายน้ำ
             (6) การปรับปรุงซ่อมแซม
      1.2 การพัฒนาระบบไฟฟ้าและการประปา
             (1) การปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา
             (2) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
             (3) การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

2.ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            (1) การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            (2) การปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าชุมชน
            (3) การดูแลรักษาและให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      2.2 การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
            (1) การจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
      2.3 การจัดระบบบำบัดและจัดการขยะ
            (1) จัดตั้งขยะรองรับขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ
            (2) ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณขยะให้ลดลง
            

3. ด้านเศรษฐกิจ
          3.1 การพัฒนาและจัดหาอาชีพ
            (1) การจัดให้มีร้านค้าชุมชน
            (2) การพัฒนาและจัดให้มีตลาดสดน่าซื้อ
           
          3.2 การส่งเสริมอาชีพ
            (1) การจัดตั้งและส่งเสริมอาชีพ
         
      
4. ด้านสังคม
       4.1 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี กีฬา และนันทนาการ
            (1) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยใช้งบประมาณของเทศบาล
            (2) การส่งเสริมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
            (3) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
            (4) การจัดให้มีกิจกรรม / สถานที่ออกกำลังกาย
            (5) การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      4.2 การสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
            (1) ส่งเสริม / พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
      4.3 การป้องกันรักษาด้านสาธารณะสุขและสุขาภิบาลชุมชน
            (1) การส่งเสริมสุขภาพอนามัยขิงประชาชน
            (2) การป้องกัน
            (3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     
5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสะอาด
      5.1 การจัดระเบียบชุมชน / สังคม
            (1) การจัดระเบียบชุมชน
            (2) การจัดให้มีผังเมืองและแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
      5.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย
            (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
            (2) การจัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด
            (3) การให้ความรู้ต้านยาเสพติด
            (4) การส่งเสริมการกีฬาต้านยาเสพติด

6. ด้านการบริหารการจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของชุมชน

      6.1 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
            (1) การจัด / พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เพียงพอและเหมาะสม สำหรับการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่
                 และการรับรองภารกิจ
ในการถ่ายโอนกิจกรรมสาธารณะ
      6.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
            (1) การจัดหา / ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานใน
                  อำนาจหน้าที่และการรองรับภารกิจถ่ายโอนกิจกรรมสาธารณะ
            (2) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
            (3) จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต
      6.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ

             (1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับฟังและสังเกตการณ์ในการประชุมสภาเทศบาล